Интерборса - задачи и приложения

Физическо възпитание

Физическо възпитание - шахматни царици

Задачата за осемте шахматни царици изисква да се намери такова разположение на осем царици върху шахматна дъска, така че никоя от тях да не се да не бие и да не се намира на бито поле от останалите.

Да се реализира проект, представящ междупредметни връзки Физическо възпитание и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - шахматни царици.

В примерния проект са вмъкнати обекти с различен цвят, така че да се представи шахматна дъска.

Потребителят може да избира (от списъчно поле) едно от възможните разположения на шахматните царици. Потребителят може да осъществи своя наредба на цариците.

При всяко събитие On-Click върху обект, последния се променя - да представя информация за наличие на шахматна царица в полето. Всички обекти, стоящи по същата вертикала, хоризонтала и двата основни диагонала на шахматната дъска променят вида си - представят бито поле. Позицията на цариците е вярна, ако след последователно преминаване през всяка от позициите на шахматната дъска отново се виждат осем царици.

Физическо възпитание - кон на шахматна дъска

Ходовете в шахмата обикновено се записват обикновено чрез шахматна нотация, представляваща комбинация от букви и цифри. Колоните се означават с малки латински букви от a до h, а редовете с цифри 1-8. Всяко поле на дъската се обозначава с буквата на колоната и цифрата на реда, на които се намира.

Една от известните шахматни задачи е кон, чрез своя специфичен Г-образен ход, да обиколи всички 64 полета на шахматната дъска, като всяко от тях да се посещава само по веднъж.

Друга, сравнително по-лесна шахматна задача е да се придвижи коня по основния диагонал на шахматната дъска. Едно от възможните решения е дадено чрез означенията номер на ред и колона: 1,1; 2,3; 3,5; 5,4; 7,5; 6,7; 8.8. Същата последователност чрез шахматна нотация е: a1, c2, e3, d5, e7, g6, h8. Подобна нотация е и: a1, b3, d2, f3, g5, f7, h8.

Да се реализира проект, представящ междупредметни връзки Физическо възпитание и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - кон на шахматна дъска.

В реализирания проект са представени графични обекта, чиято форма и цвят имитират полета на шахматна дъска. Всяко от полетата има уникален номер - при показване на решение дава поредната стъпка на коня. Чрез различно оцветяване се демонстрира обиколката на коня, както и възможните ходове на коня по шахматната дъска.

Чрез командни бутона са дава възможност за начална инициализация, представяне на избрано готово решение, демонстриране на обхождането и режим ход назад. Само в първите три решения са описани различните алгоритми и основни стъпки за обиколка на шахматната дъска.

Интересно решение за ходовете на кон на шахматна дъска, при който ходовете да започват от началото, е дадено в следната шахматна нотация: a1,b3,c1,e2,g1,h3,g5,h7,f8,d7,b8,a6,b4,a2,c3,b1,d2,f1,h2,g4,h6,g8,e7,c8,a7,b5,a3,c4,b6,a8,c7,e8,g7,h5,g3,h1,f2,d1,b2,a4,c5,b7,a5,c6,d8,f7,h8,g6,h4,g2,e1,c2,e3,f5,d6,e4,f6,d5,f4,e6,d4,f3,e5,d3.

Съберете допълнително информация за шахматни етюди и правила за преместване на отделните шахматни фигури.

Физическо възпитание - флаговата сигнализация

Ръководството и контролът на водноспасителната дейност се упражняват от Министерството на народното здраве (МНЗ) и Българския червен кръст (БЧК).

Прочетете допълнително информация за флаговата сигнализация. Основен източник е:

Правилник за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Да се реализира проект, показващ междупредметна връзка между Физкултура и Информатика, чрез който:

Тема на проекта: Физическо възпитание - флаговата сигнализация.

Чрез проекта да се показват основните цветове на флаговата сигнализация в графично поле, като при събитие On_Click се извежда значението на конкретния цвят флаг.

Примерни описания на флаговата сигнализация:

1. Бял флаг - къпането е разрешено; водната повърхност е спокойна или вълнението е слабо и незначително;

2. Червен флаг - къпането е опасно и частично ограничено или разрешено само в определени участъци; вълнението е около 3-4 бала, водата е по-студена от 16 градуса по Целзий, има голям брой новообразувани и неозначени дънни ями или са налице други опасности; забранено е ползуването на водни колела, надуваеми лодки, дюшеци и др.;

3. Черен флаг - къпането е забранено; влизането във водата е изключително опасно, а възможностите за оказване на помощ чрез извличане са много ограничени; вълнението е над 4 бала, има поривист опасен вятър, силно и непреодолимо чрез плуване течение или са налице други, изключително опасни метеорологични условия;

4. Липса на флаг или спуснат ниско черен флаг на вишката на спасителния пост. Участъкът от плажа не се охранява поради приключване на работното време или преустановяване на спасителната дейност по други причини

Физическо възпитание - животинските години на човека

Съществува басня за животинските години на човека. Според нея човешките години са до 30, а следващите му години се свързват с животно както следва: кон 30-40; вол 40-50, куче 50-60; маймуна 60-70.

Връзката с определеното животно отразява поведението на човека: първите години са човешки, 30-40 тича като кон, 40-50 работи като вол, 50-60 пази придобитото като куче, 60-70 държи се малко странно (маймунски години) и често става обект на присмех.

Да се реализира проект, осъществяващ междупредметна връзка между Физическо възпитание и Информатика.

По въведено естествено двуцифрено число проектът да извежда вида години на човека.

Съберете информация за цикъла картини Пътешествието на живота от Томас Коул - алегория на четирите етапа на човешкия живот.

Физическо възпитание - хронометър, интервал от време

Хронометърът (от името на гръцкия бог Хронос) е предназначен за измерване на кратки периоди от време с голяма точност.

Да се реализира проект, чрез който се осъществява междупредметна връзка между Физкултура и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - хронометър, интервал от време.

Проектът да реализира работа на хронометър, т.е. да отчита продължителност на интервал от време.

Проектът да използва набор от командни бутони и етикети за отчитане:

 • текущо време за старт;
 • текущо време за финал;
 • продължителност от време за интервал между старта и финала.

Да съществува бутон "Чисти", стартиращ функция за начално състояние - за ново отчитане.

Физическо развитие - ръст и тегло

Антропологията ( гръцки произход) е често много общо определяна като наука за човека.

Изучаването на човешката природа е свързано с физическата му характеристика като живо създание, както и небиологическата му характеристика - култура.

Да се онагледи междупредметна връзка между Физическо възпитание и Информатика .

Тема на проекта: Физическо развитие - ръст и тегло.

В реализирания проект да се представят усреднените статистически данни при развитието на дете. Данните да се представят като изменение по: години (възраст), пол (момче, момиче), ръст и тегло

Проектът да използва набори от радиобутони за избор на пол и данни за ръст и тегло. В списъчни полета да се въведат предварително антропологичните данни.

Изборът на ред от произволно списъчно поле да показва автоматично свързаната информацията от останалите списъчни полета.

Прочете допълнително информация за физическото развитие на човек.

Физическо възпитание - индекс за изчисляване на оптимално тегло

Информацията, която ще прочетете в проекта по никакъв начин не представлява медицински съвет или препоръка и не замества консултация и/или не променя предписанията на лекуващия/личния лекар.

Да се реализира проект осъществяващ междупредметна връзка Физкултура и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - индекс за изчисляване на оптимално тегло.

Реализираните изчисления да обхващат разпространени идекси за отчитане. Този проект реализира изчисляване на следните индекси: ИТМ (индекс на Кетле), на Брок, на Брайтман и на Борнгард. Според класификацията на Световната здравна организация за отчитане на нормално тегло се ползват различни индекси, но сравнително често в изследванията се споменава индекс ИТМ или индекс на Кетле.

Изчислението се извършва по формулата: ИТМ = теглото (кг) / ръстът (см/100) на втора степен

Условно се приема, че долната част на диапазона е за жени, а горната е за мъже..

При ИТМ под 16 се приема, че индивидът е недохранен, а слаб в интервала [16-18].

 • здравословен диапазон ИТМ [18...25];
 • наднормено тегло ИТМ [25...30];
 • първа степен на затлъстяване ИТМ [30...35];
 • втора степен на затлъстяване ИТМ [35...40];
 • трета степен на затлъстяване ИТМ над 40.

Формулата, предложена от френския антрополог П. Брок, е сравнително лесна за разбиране.

Изчисленията се основата на следната зависимост:

 • теглото [кг] = ръст [см) - 100 ( за височина до 165 см);
 • теглото [кг] = ръст [см) - 105 ( за височина 166-175 см);
 • теглото [кг] = ръст [см) - 110 ( за височина над 176 см).

Специалистите приемат показателя на Брок за най-верен при възраст 40 - 50 години.

Оптималното тегло за 20-30-годишните, трябва да се намали с 10-12%.

При възраст 50 и повече години оптималното тегло трябва да се завиши с 5-7%.

Индекс на Брайтман се изчислява по следната формула:

Ръстът (в см) се умножава по 0.7 и от получения резултат се изважда 50.

Индекс на Борнгард изчислява идеалната телесна маса като:

ръст [см] * гръдна ообиколка [см] / 240.

Физическо възпитание - видове спорт

Някои видове спорт са се практикували векове, други не могат да се похвалят дори с вековна история.

Някои видове спорт набират много почитатели и последователи, други са със сравнително ограничен брой практикуващи.

В настоящия проект отделните видове спорт са разделени в 4 напълно условни категории: индивидуално, по двойки, отборно и смесено. Реално един и същи спорт може да попадне в повече от една категория. Пример спортът тенис на маса - може да участва в категориите индивидуално на дадено състезание се излъчва един победител, по двойки, отборно и смесено.

Да се реализира проект представящ междупредметна връзка Физкултура и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - видове спорт.

Чрез набор радиобутони да са показани условните категории спорт.

Чрез списъчно поле да са показани названия на различни видове спорт. В реализирания проект са дадени следните видове спорт: Бокс, Борба, Геокешинг, Голбал, Голф, Кеч, Кърлинг, Паркур, Петанк, Скуош, Спортна стрелба, Спортно ориентиране, Стрийт трикинг, Сумо, Триатлон, Уиндсърфинг, Футволей, Шорттрек.

Потребителят само да посова вид спорт и да не може да посочва категория на спорта.

При събитие On-Click върху списъчното поле да се извежда автоматично категорията спорт (чрез радиобутон) и кратка информация за посочения спорт.

Съберете допълнително информация за различни видове спорт съобразно своите предпочитания.

Физическо възпитание - първоаприлско състезание

Денят на шегата не е официален празник, но се отбелязва в ред страни. На този ден много хора се шегуват и често се разказват небивалици.

Да се реализира проект, представящ междупредметна връзка Физическо възпитание и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - първоаприлско състезание.

Предварително се въвеждат N броя комплекта - въпроси, всеки с два възможни отговора. Състезанието се провежда за определен интервал от K секунди.

Самото първоаприлско състезание представлява различни поредици от въпроси. За правилно посочен отговор се счита избор на неверния отговор и за него състезателят получава 1 точка. Ако е посочен верен отговор се започва с първия въпрос от поредицата, а натрупаният до момента резултат се нулира. Само за текущото състезание поредицата от въпроси е винаги еднаква. Ако състезателят отговори правилно на всички въпроси, то състезанието продължава като поредицата с въпроси започва отначало. Победител в това първоаприлско състезание е участникът събрал най-много точки.

Физическо възпитание - стрелба по панички

В ловната стрелба състезателят се прицелва в (глинена, асфалтова) паничка, изхвърлена от специална машина. В Олимпийската програма са включени дисциплини спортна стрелба по панички като Trap и Skeet.

В учебния материал по физика има съдържание на тема: Тяло, хвърлено под ъгъл. Там са описани основните уравнения за движение на тяло в популярния спорт стрелба.

Да се реализира проект, представящ междупредметни връзки Физическо възпитание и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - стрелба по панички.

Чрез проекта да се илюстрира движение на два обекта във взаимнопeрпендикулярни направления.

При събитие On_Click върху команден бутон обектът "паничка" започва да се придвижва и да се отчита нов опит.

Разрешава се избор на позиция за стрелба - възможност един от множество други обекти "изстрел" да започне движение. Двата вида обекти се движат с различни скорости.

При цялостно или частично пресичане на двата движещи се обекта се отчита ново попадение.

В даден момент само по един обект от двата вида да се движи. Да съществува възможност след достигане на пределна височина да се стартира нов обект от вида "изстрел".

Съберете допълнително информация за видовете олимпийски дисциплини спортна стрелба - Trap, Double trap, Skeet.

Физическо възпитание - време за реакция

Умението за справянето с кризисна ситуация е свързано с:

Наличие на характер.

Необходимост от малко време за визуална реакция и осъзнаване на ситуацията.

Добра физическа и психическа подготовка.

Да се реализира проект, представящ междупредметни връзки Физическо възпитание и Информатика.

Тема на проекта: Физическо възпитание - време за реакция.

В графичен обект да се изписват последователно множество знаци и потребителят да сверява преброения от него конкретен знак с реалния брой.

В реализирания проект са създадени два теста:

постепенно изписване (по вертикала) на текст

преброяване на конкретна буква - избрана от потребителя.

И за двата теста е възможно да се регулира скоростта на извеждане.