Интерборса - задачи и приложения

Задачи, тестове, приложения

Една от целите на сайта interborsa е да се представи концепция за осъществяване на междупредметни връзки в обучението по Информатика в средното образование и да се илюстрират възможности за изграждане на междупредметни връзки между Информатика и предметите, изучавани в Задължителна подготовка.

Паметта ни е онази част от нас, позволяваща ни адаптивно отношение към събеседници и заобикаляща ни действителност.

Тя, нашата памет, ни позволява да си "представяме" в детайли желаната крайна цел.

Но всичко това трябва се развива целенасочено във времето.

Вербалното описание е достатъчно между дългогодишни партньори или едномишленици, но е прекалено сложно като условие на евентуална задача.

В ред случаи неразбиране на поставеното условие поражда стрес и води до забавяне на изпълнение и дори до пълен отказ.

Всеки от предложените проекти в сайта interborsa е вече създаден като изпълнимо приложение, т.е. илюстрира достатъчно ясно поставената задача. Всички проекти представляват изпълнимо приложение съдържащо: условие на задачата, неговата реализация и реализират конкретна междупредметна или вътрешнопредметна връзка. Електронните тестове, също изпълними приложения, са обособени в отделна страница. Те изпълняват своите задачи при обобщителни уроци.

Друга, немаловажна цел, при реализиране на конкретен проект е стимулиране на творческата дейност на учащите се чрез изграждане на конкретна междупредметна връзка между Информатика и останалите предмети от задължителна подготовка.

Представените проекти в сайта interborsa представляват отделни задания, които могат да бъдат използвани като основа за последваща дискусия между участниците в обучението или доуточняване с бъдещия разработчик. Темата на проекта (бъдещото приложение) се избира от един или група участници - т.е. прилага се свободен избор.

Използваният подход в сайта interborsa се основава и на още няколко неща:

  • на клинично доказания факт, че емоциите имат улесняващо значение по отношение на запаметяването;
  • участващият в създаването запомня по-добре детайлите на цялото и връзките между елементите и процесите;
  • получилият заданието за проект има личния мотив за доказване/представяне на собствените възгледи и това допринася за по-пълно семантично обвързване на използваните факти.

Мотивацията за учене чрез правене е и по-силна, заради:

  • изборът е личен и се основава на индивидуален интерес и желание за лично развитие;
  • възможност за оформяне на самооценка на лични възможности за персонална реализация на дейността;
  • налице с пряка среща между външно въздействие и личностна потребност.

Създадената висока мотивация за учене чрез правене е и предпоставка за крайната обща цел успеха от обучението. Използваните междупредметни връзки се явяват само средство за това.